Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaž

Inovácie vo  vyučovaní a bezpečná digitálna budúcnosť

Súťaž bola určená pre všetkých učiteľov/účastníkov, ktorí sú zapojení do Programu koordinátorov digitálnych kompetencií a Pilotného PKDK 2. To zahŕňalo aj absolventov predošlých ročníkov, pokiaľ sú prihlásení v programe.

Učitelia sa mohli registrovať prostredníctvom online prihlášky od 22. decembra 2023 do 11. februára 2024.

 

Výsledky:

 • 1. miesto: Saskia Vidová - ZŠ s MŠ internátna pre SP, Drotárska cesta 48, Bratislava
 • 2. miesto: Ján Milián - Základná škola, Krosnianska 4, Košice
 • 3. miesto: Peter Krajčí - Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

 

CIELE SÚŤAŽE

 • Aplikovať osvojené vedomosti a zručnosti v digitálnych kompetenciách v praxi.
 • Podporovať kreativitu a inovatívnosť v zavádzaní moderných technológií do vyučovania.
 • Navrhnúť praktické aktivity s použitím zážitkových a aktivizujúcich metód.

 

ZADANIE SÚŤAŽE

 • Vytvoriť malý vzdelávací projekt, ktorý prakticky aplikuje 3D tlačiareň do výchovno-vzdelávacieho procesu na konkrétnej škole.
 • Integrovať digitálnu bezpečnosť pri zavádzaní moderných technológií do bežného vyučovania.

Projekt musel obsahovať:

 • Detailný popis využitia 3D tlačiarne vo vyučovaní na škole.
 • Návrh integrácie digitálnej bezpečnosti do projektu.
 • Základné informácie o realizujúcej škole a jej žiakoch (počet žiakov, vekový rozsah, atď.).
 • Očakávané výsledky a prínosy projektu pre vzdelávanie a digitálnu bezpečnosť na škole.

 

Dôležité detaily projektu:

 1. Aplikácia 3D tlačiarne do vyučovania:
 • Učitelia by mali vytvoriť detailný modelový návrh, ktorý zahŕňa postupné a jasne definované kroky, ako budú integrovať 3D tlačiareň do vyučovania v rámci svojej školy. Súčasťou by mali byť konkrétne prostriedky, nástroje, formy a metódy aplikácie. Tento praktický návrh by mal zohľadňovať rôzne vyučovacie predmety a prierezové témy, aby bol projekt prístupný pre celé spektrum vzdelávania.
 1. Digitálna bezpečnosť:
 • Každý projekt by mal obsahovať aj konkrétny návrh, ako sa bude využitie 3D tlačiarne týkať digitálnej bezpečnosti. Napríklad, aké kroky učitelia podniknú na zaistenie bezpečného a etického používania technológie  (témy ako ochrana osobných údajov a návrhov, prenos dát, kybernetická gramotnosť a etické aspekty digitálnej tvorby).
 1. Rozmanitosť projektu:
 • Projekt by mal byť flexibilný a prispôsobiteľný pre rôzne vekové skupiny a vyučovacie predmety v rámci školy. Učitelia by mali preukázať schopnosť prispôsobiť svoj projekt potrebám svojich žiakov, zameraniu školy a využiť 3D tlačiareň naprieč školským prostredím.
 1. Rozvoj kreativity:
 • Hodnotí sa aj miera kreativity a inovácie v projekte. Učitelia by mali ukázať, ako ich projekt podporuje kreativitu žiakov, rozvoj digitálnych zručností a motivuje ich k aktívnemu učeniu a tvorivému mysleniu.
 1. Zdroje a rozpočet:
 • Každý projekt by mal obsahovať realistický rozpočet a zoznam zdrojov potrebných na implementáciu. Učitelia by mali demonštrovať schopnosť efektívne nakladať s dostupnými zdrojmi a spolupracovať s miestnymi firmami alebo organizáciami na získaní dodatočnej podpory. Výška spolufinancovania nie je nutná, rovnako, výška prípadnej dodatočnej podpory nie je presne určená a je závislá od konkrétneho projektu.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • Začiatok súťaže: 22. december 2023
 • Uzávierka prihlášok: 11. február 2024
 • Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov: do 29. februára 2024 (emailom a na webe)

Víťazi budú oznámení prostredníctvom e-mailu a budú zverejnení na tejto webovej stránke.

Pozn.: JA Slovensko, n. o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať vzhľadom na bezproblémový priebeh súťaže, zachovanie zdravia a bezpečnosti účastníkov, členov poroty aj organizačného tímu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.

Kontaktná osoba: Monika Spótová | programová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk