Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaž

prihláška

 

Súťaž je určená pre všetky základné školy a 8-ročné gymnáziá, ktoré sú cez svojich učiteľov a učiteľky zapojené do aktuálneho ročníka Programu koordinátorov digitálnych kompetencií. Zapojiť sa môžu všetci žiaci a žiačky z takejto školy, bez ohľadu na to, či ich učí učiteľ/učiteľka z Programu koordinátorov digitálnych kompetencií.

Požiadavky na súťažný tím, jeho zloženie a spôsob vypracovania úlohy závisí od súťažnej kategórie. Pre viac informácií pozrite súťažné kategórie a forma a rozsah súťažných prác.

Hlavnou úlohou súťažiacich je navrhnúť, napísať, vypracovať a obhájiť pred odbornou porotou súťažnú prácu a jej výstup na zadanú tému. Súťažiaci (dvojčlenný tím alebo jednotlivec) sa do súťaže môžu zapojiť len s jednou súťažnou prácou.

Do súťaže prihlasuje žiakov učiteľ alebo učiteľka vyplnením elektronickej prihlášky v termíne od 8. marca do 30. apríla 2023 (vrátane). Prihlášku môžete vyplniť tu.

 

CIELE SÚŤAŽE

  • prebudiť u žiakov ich kreativitu, inovatívne myslenie a rozvíjať ich digitálne zručnosti,
  • zlepšiť komunikačné a prezentačné schopnosti žiakov,
  • stretnúť sa v manažérskom prostredí s porotou zloženou z odborníkov z praxe,
  • získať spätnú väzbu na svoju prácu.

 

PRIEBEH SÚŤAŽE

Súťaž má 2 kolá:

1. Dištančné kolo - hodnotenie prijatých súťažných prác odbornou porotou a výber finalistov do prezenčného finále. Postupuje max. 6 súťažných prác v každej kategórii. Do finále môžu postúpiť len také súťažné práce, ktoré dosiahnu min. 45 bodov v dištančnom kole.

 

2. Prezenčné finále - prezentácia postupujúcich súťažných prác pred odbornou porotou, miesto bude bližšie určené v priebehu súťaže.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE

8. marec 2023 - Začiatok súťaže - prihlasovanie súťažných prác do dištančného kola, zverejnenie témy súťaže

30. apríl 2023 - Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce

5. máj 2023 - Vyhlásenie finalistov

16. máj 2023 - Prezenčné finále postupujúcich prác (miesto bude určené v priebehu súťaže)

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n. o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.


Kontaktná osoba: Danka Baculáková | programová manažérka| +421 947 933 600 | danka@jaslovensko.sk