Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá súťaže, kritériá hodnotenia

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • Do prezenčného finále môžu postúpiť len také súťažné práce, ktoré dosiahnu min. 45 bodov v dištančnom kole.
 • Počet zapojených žiakov z jednej školy a triedy nie je obmedzený.
 • Po odoslaní prihlášky nie je možné meniť členov súťažného tímu prihlásených do súťaže. Súťažný tím musí pracovať v prihlásenom zložení počas celej doby trvania súťaže, vrátane účasti na finále súťaže (ak naň postúpi).
 • Elektronickú prihlášku do súťaže spolu so súťažnou prácou, výstupom a prípadnými prílohami je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 30. apríla 2023 (vrátane). Do súťaže žiakov prihlasuje učiteľ alebo učiteľka vyplnením elektronickej prihlášky v danom termíne.
 • Súťažnú prácu a jej výstup (s prípadnými prílohami) je možné poslať len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Súťažná práca a výstup práce s prílohami sú odoslané súčasne s prihláškou buď ako jej príloha (do veľkosti 5 MB) alebo je potrebné do poznámky v prihláške vložiť odkaz na online úložisko (viac ako 5 MB), a zároveň vykonať tieto kroky:
 • výstup práce (a prípadné ďalšie prílohy) uložiť na online úložisko,
 • nastaviť správne jeho zdieľanie (zdieľať s digikoordinatori@jaslovensko.sk),
 • nastaviť dobu dostupnosti práce min. do 17. mája 2023.
 • Súťažná práca a jej výstup sú vlastnou tvorbou (vlastným riešením zadanej témy) súťažného tímu, ktorý sa do súťaže prihlásil.
 • Podmienky na rozsah a formu súťažnej a výstupnej práce nájdete TU.
 • K prezentácii súťažnej práce a jej výstupu na finále v prípade 1. kategórie je potrebné použiť originál diela – treba ho priniesť so sebou.  
 • Prezentácia súťažnej práce a jej výstupu na finále musí byť v prípade 2. a 3. kategórie spracovaná v PowerPointe. Je povolené používať pri prezentácii podporné nástroje, napr. video, praktickú ukážku, a pod.
 • Nie je dovolené kopírovať iné riešenia alebo nápady iných osôb, organizácií a tretích strán.
 • Ak súťažný tím v súťažnej práci cituje tretie osoby alebo čerpá údaje z publikácií iných autorov, či použije obrázky, videá alebo iné záznamy, musí postupovať v súlade s autorským zákonom.
 • Členovia súťažného tímu sa zaväzujú, že nápad, ktorý prihlásili do súťaže, je ich vlastný a nie je prevzatý od tretej strany.
 • Súťažiaci, ktorí postúpia do finále, nemôžu dodatočne svoju súťažnú prácu upravovať alebo dopĺňať.
 • V prípade, že súťažný tím poruší podmienky a pravidlá súťaže, môže byť zo súťaže vylúčený.
 • Organizátor súťaže JA Slovensko, n. o., a tiež partneri a členovia odbornej poroty sú si vedomí, že sa pri hodnotení súťažných prác a nápadov môžu oboznámiť s informáciami, ktoré môžu mať charakter obdobný obchodnému tajomstvu. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností o ochrane týchto informácií uvedené osoby čestne vyhlasujú, že:
 • zachovajú mlčanlivosť o know-how nápadu, s ktorým sa pri hodnotení oboznámia, a ktoré preukázateľne nemali k dispozícií pred zahájením súťaže v danom šk. roku, resp. nie sú verejne známe,
 • pri posudzovaní súťažných prác budú postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, profesionálnym prístupom a hodnotiť ich budú zodpovedne a nestranne,
 • budú získané informácie využívať len na účely posúdenia a hodnotenia súťažných prác.
 • Súťažné práce a jej výstupy hodnotí odborná porota zložená z najmenej 3 členov.
 • Odborná porota má právo pozvať do finále menej tímov ako je stanovený počet (18 tímov).
 • Porota má právo vo finále nevyhlásiť 1., 2. alebo 3. miesto.
 • Súťažné tímy sú odbornou porotou hodnotené:
 • v dištančnom kole - na základe písomného vypracovania popisu riešenia danej témy a jej spracovanie v podobe výstupu práce (podľa súťažnej kategórie). Hodnotiace kritéria zahrňujú 4 kritériá – pre viac informácií pozrite HODNOTIACE KRITÉRIÁ. Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 bodov. Do finále postupuje v každej kategórii 6 tímov s najvyššou dosiahnutou bodovou úspešnosťou. Náhradníkom sa stáva 7. tím, ktorý bude mať najvyššiu bodovú úspešnosť.
 • v prezenčnom finále - na základe osobnej prezentácie témy a výstupu práce podľa 4 kritérií – pre viac informácií pozrite HODNOTIACE KRITÉRIÁ. Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 bodov. Ocenené budú 3 tímy v každej kategórii, ktoré dosiahnu najvyšší počet bodov. Udelené môže byť 1., 2. a 3. miesto.
 • JA Slovensko, n. o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať vzhľadom na bezproblémový priebeh súťaže, zachovanie zdravia a bezpečnosti účastníkov, členov poroty aj organizačného tímu súťaže.

 

ZÁSADY SPRÁVANIA SA NA SÚŤAŽI

Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami:

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti.
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Potleskom sa vzdáva česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojím správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Súťažné tímy sú odbornou porotou  hodnotené:

 • v dištančnom kole - na základe písomného vypracovania popisu riešenia danej témy a jej spracovanie v podobe výstupu práce (podľa súťažnej kategórie). Hodnotiace kritériá zahrňujú 4 kritériá. Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 bodov.
 • v prezenčnom finále - na základe osobnej prezentácie témy a výstupu práce podľa 4 kritérií. Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 bodov.

 

Dištančné kolo - písomná časť

 

1. Obsahové spracovanie témy – max. 40 bodov

Hodnotené bude spracovanie témy a relevantnosť obsiahnutých informácií. Posudzované budú jednotlivé popisy riešenia zadanej témy a náročnosť (digitálneho) spracovania výstupu práce (v závislosti od kategórie).

 

2. Kreativita a inovatívnosť – max. 40 bodov

V súťažnej práci a jej výstupe bude posudzovaná aj kreativita riešenia zadanej témy. Riešenie by malo byť inovatívne spracované, primerane k danej súťažnej kategórii.

 

3. Konkrétne využitie osobných schopností a zručností, vedomostí a poznatkov – max. 10 bodov

Odborná porota posúdi, v akej miere súťažný tím vychádzal z teórie, z vlastných skúseností a z poznatkov uvedených v rôznych publikáciách a iných zdrojoch, ktoré súťažný tím uvedie v súťažnej práci.

 

4. Grafická úprava a forma – max. 10 bodov

Opis riešenia má byť napísaný vo forme referátu, v textovom editore Word, v slovenskom jazyku, v rozsahu max. 5 strán (bez titulného listu). Výstup práce má byť spracovaný podľa požiadaviek danej súťažnej kategórie. Požiadavky na formu a rozsah súťažnej práce a jej výstupu nájdete TU.

 

Prezenčné finále – prezentácia

 

1. Zvládnutie témy – max. 50 bodov

Ústna prezentácia súťažného tímu a obhajoba súťažnej práce a jej výstupu pred odbornou porotou by nemala byť len faktografickým sumárom toho, čo je už uvedené v súťažnej práci. Členov poroty bude zaujímať aj osobný názor členov súťažného tímu a ich postoj k danému riešeniu. Súťažný tím by mal vedieť obhájiť svoj nápad a vecne argumentovať, prečo a ako dospel k svojmu riešeniu témy.

 

2. Presvedčenie o osobnostných kvalitách – max. 30 bodov

Pri ústnej obhajobe súťažnej práce a jej výstupu porota zohľadní schopnosť súťažného tímu pohotovo reagovať na položené otázky, komunikáciu s poslucháčmi, argumentačné a presvedčovanie schopnosti, schopnosť presadiť svoj názor a súčasne rešpektovať názory iných ľudí. Tiež schopnosť empatie a využitia svojej intuície, dodržania stanoveného časového limitu. Súťažný tím má na prezentáciu súťažnej práce k dispozícii max. 5 minút.

 

3. Vystupovanie a imidž - max. 10 bodov

Hodnotí sa vystupovanie prezentujúcich – hlavne spôsob komunikácie a ústny prejav.

V rámci imidžu hodnotíme, do akej miery bola splnená požiadavka na primerané oblečenie –v pozvánke na finále je stanovený druh oblečenia business alebo smart casual.

 

4. Využitie podporných prezentačných prostriedkov – max. 10 bodov

Odborná porota pri hodnotení kladie dôraz aj na využitie prezentačných pomôcok. Súťažný tím pri prezentácii svojej súťažnej práce a jej výstupu môže použiť rôzne audiovizuálne pomôcky - videá, obrázky, grafy, plagáty, webové stránky a pod.


Kontaktná osoba: Danka Baculáková | programová manažérka| +421 947 933 600 | danka@jaslovensko.sk