Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Hodnotiace kritéria a pravidlá

Hodnotenie projektov bude založené na kritériách ako originalita, kreativita, praktická realizovateľnosť a jasné spojenie s digitálnou bezpečnosťou.

Odborná porota vyberie tri najlepšie projekty.

 1. Originalita a kreativita (30 bodov):
  • Hodnotí sa schopnosť učiteľa predstaviť originálny a kreatívny koncept (návrh) využitia 3D tlačiarne vo vzdelávaní a jeho spojenie s digitálnou bezpečnosťou.
 2. Praktická realizovateľnosť (25 bodov):
  • Posudzuje sa, do akej miery je projekt realizovateľný v reálnom vzdelávacom prostredí, s dôrazom na praktickú a technickú stránku implementácie, vrátane rozpočtu.
 3. Vzdelávacie ciele a výsledky  (20 bodov):
  • Posudzuje sa, do akej miery projekt prispieva k dosahovaniu vzdelávacích cieľov, akým spôsobom rozvíja praktické schopnosti žiakov a prispieva k celkovému skvalitneniu vzdelávacieho procesu na škole. Dôležité je tiež jasné definovanie očakávaných výchovno-vzdelávacích výsledkov a dopadu projektu.
 4. Digitálna bezpečnosť (15 bodov):
  • Hodnotí sa integrovanie digitálnej bezpečnosti do projektu a schopnosť učiteľa predstaviť konkrétne kroky na zabezpečenie bezpečného používania technológie žiakmi.
 5. Udržateľnosť projektu (10 bodov):
  • Hodnotí sa udržateľnosť projektu aj s ohľadom na dodatočné financovanie, spoluprácu s firmami/organizáciami, a podobne.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • Víťazi budú oznámení prostredníctvom e-mailu a budú zverejnení na webovej stránke súťaže.

POVINNOSŤ VÍŤAZOV

 • Víťazi sú povinní implementovať svoj projekt počas nasledujúceho školského roka.
 • Poskytnúť organizátorovi súťaže (JA Slovensko, n. o.) preberací protokol, krátku správu a fotografie z implementácie projektu.

OSTATNÉ

 • JA Slovensko, n. o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať vzhľadom na bezproblémový priebeh súťaže, zachovanie zdravia a bezpečnosti účastníkov, členov poroty aj organizačného tímu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.
 • Účasť v súťaži je dobrovoľná a bezplatná.

 


Kontaktná osoba: Monika Spótová | programová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk