Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažná téma a ceny

TÉMA: Inovácie vo vyučovaní a bezpečná digitálna budúcnosť

Projekt musí obsahovať:

 • Detailný popis využitia 3D tlačiarne vo vyučovaní na škole.
 • Návrh integrácie digitálnej bezpečnosti do projektu.
 • Základné informácie o realizujúcej škole a jej žiakoch (počet žiakov, vekový rozsah, atď.).
 • Očakávané výsledky a prínosy projektu pre vzdelávanie a digitálnu bezpečnosť na škole.

 

Dôležité detaily projektu:

 1. Aplikácia 3D tlačiarne do vyučovania:
 • Učitelia by mali vytvoriť detailný modelový návrh, ktorý zahŕňa postupné a jasne definované kroky, ako budú integrovať 3D tlačiareň do vyučovania v rámci svojej školy. Súčasťou by mali byť konkrétne prostriedky, nástroje, formy a metódy aplikácie. Tento praktický návrh by mal zohľadňovať rôzne vyučovacie predmety a prierezové témy, aby bol projekt prístupný pre celé spektrum vzdelávania.
 1. Digitálna bezpečnosť:
 • Každý projekt by mal obsahovať aj konkrétny návrh, ako sa bude využitie 3D tlačiarne týkať digitálnej bezpečnosti. Napríklad, aké kroky učitelia podniknú na zaistenie bezpečného a etického používania technológie  (témy ako ochrana osobných údajov a návrhov, prenos dát, kybernetická gramotnosť a etické aspekty digitálnej tvorby).
 1. Rozmanitosť projektu:
 • Projekt by mal byť flexibilný a prispôsobiteľný pre rôzne vekové skupiny a vyučovacie predmety v rámci školy. Učitelia by mali preukázať schopnosť prispôsobiť svoj projekt potrebám svojich žiakov, zameraniu školy a využiť 3D tlačiareň naprieč školským prostredím.
 1. Rozvoj kreativity:
 • Hodnotí sa aj miera kreativity a inovácie v projekte. Učitelia by mali ukázať, ako ich projekt podporuje kreativitu žiakov, rozvoj digitálnych zručností a motivuje ich k aktívnemu učeniu a tvorivému mysleniu.
 1. Zdroje a rozpočet:
 • Každý projekt by mal obsahovať realistický rozpočet a zoznam zdrojov potrebných na implementáciu. Učitelia by mali demonštrovať schopnosť efektívne nakladať s dostupnými zdrojmi a spolupracovať s miestnymi firmami alebo organizáciami na získaní dodatočnej podpory. Výška spolufinancovania nie je nutná, rovnako, výška prípadnej dodatočnej podpory nie je presne určená a je závislá od konkrétneho projektu.

 

CENY

 1. cena:
  • 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+ pre školu
  • ESET Family pack pre učiteľa
 2. cena:
  • 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+ pre školu
  • ESET Family pack pre učiteľa
 3. cena:
  • 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+ pre školu
  • ESET Family pack pre učiteľa

 

Kontaktná osoba: Monika Spótová | programová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk