Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Odborníci s pedagogickou praxou

 

PaedDr. Ivona Smiešková, PhD.

Radosť z učenia, nadšenie z objavovania nových vecí a vlastná motivácia detí sú pre ňu základom pri učení.

V Programe koordinátorov digitálnych kompetencií je garantkou a školiteľkou. V súčasnosti sa venuje výučbe deti od 5 do 12 rokov v oblasti STEAME, programovania a anglického jazyka. Na SŠ pracuje ako školský digitálny koordinátor. Vedie OZ Kockovňa so zameraním na rozvoj detí, mládeže a dospelých v oblasti rozvoja digitálnych zručností.

V školstve pracuje viac ako 15 rokov na pozícii učiteľka pre primárne vzdelávanie i učiteľka informatiky pre 1. – 6. ročník ZŠ a na SŠ. Má široké skúsenosti so školeniami v oblasti IT pre dospelých. Viedla záujmové krúžky programovania a robotiky pre žiakov na 1. st. ZŠ. Od roku 2019 je aktívnou školiteľkou Digital Skills pre učiteľov informatiky. Zameriava sa na rozvoj dievčat v oblasti digitálnych zručností a je certifikovanou lektorkou pre výučbu anglického jazyka metódou Jolly Phonics. V Martine založila komunitné vzdelávanie. Vytvorila učebnicu a metodickú príručku k tvorbe webových stránok pre žiakov na 1. st. ZŠ. V súčasnosti tvorí a overuje v praxi výučbový materiál pre deti a učiteľov v oblasti LEGO robotiky a anglického jazyka. Spolupracuje s viacerými školami a chce rozšíriť svoju metodiku aj do ďalších škôl.

 

Mgr. Zuzana Molčanová

Vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Úspešne sa jej podarilo v škole zaviesť systémy ako Office 365, či elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka, ktoré aj spravovala.

Aktuálne sa venuje školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im zároveň ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút.

V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným zo štyroch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku. Je rada, že sa môže deliť o svoje schopnosti a skúsenosti a tak posúvať našich učiteľov a študentov dopredu.

 

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Vyštudovala umelú inteligenciu na Technickej univerzite v Košiciach a od roku 2001 aktívne pôsobí ako učiteľka informatiky na rôznych stupňoch a typoch škôl. Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEAM (informatické, prírodné, technické vedy a ich spojenie s umením) a kreatívne využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní. Hlavnú oblasť jej záujmu tvorí umelá inteligencia a generatívne nástroje a postupy. V súčasnosti je školskou digitálnou koordinátorkou a vyučuje informatiku a programovanie na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde zároveň vedie Ateliér inteligentných a interaktívnych technológií v umení.

Je autorkou mnohých odborných publikácií, článkov a metodických materiálov pre učiteľov, často prednáša, vedie workshopy a webináre. Pôsobí aj na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a v občianskom združení Aj Ty v IT ako metodik a lektor pre vzdelávanie učiteľov. Taktiež má za sebou niekoľko desiatok úspešných projektov zameraných na inovácie vo vzdelávaní a robí vo viacerých nadáciách hodnotiteľa projektov zameraných na vzdelávanie.

 

Mgr. Katarína Brinziková

Od jej promócie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach ubehlo už trinásť rokov. Vyštudovala odbor matematika-informatika.

Desaťročie pôsobila na základnej škole v Malej Ide, kde bola vedená ako pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou s kariérovou pozíciou koordinátor informatizácie a správca multimediálnych učební, tiež s funkciou Správca počítačovej siete a tvorca webovej stránky školy. To že bola triednou pani učiteľkou je samozrejmé.

V súčasnosti už tretí rok učí na základnej škole v Ždani, je lektorkou a konzultantkou "Učíme s hardvérom", je v programe inovatívnych učiteľov "Microsoft Innovative Educator Expert" a zapojila sa do viacerých grantových programov, z ktorých vzišlo aj micro:bitové inteligentné interaktívne mestečko Ždaňa-City a Ždaňa-City:TheNextGeneration. Mestečko sa dostalo aj na medzinárodnú prehliadku Science on Stage Praha. Žiakov vedie k tvorivosti, k logicko-matematickému kritickému mysleniu, k ľudskosti. Kolegyne a kolegov nikdy nenechá napospas digitálnym technológiám (školenia, vzdelávania, inšpirácie).

Na svoju alma mater sa vrátila, kde teraz študuje na doktorandskom štúdiu Teóriu vyučovania matematiky s témou dizertačnej práce "Matematické modelovanie a metódy analýzy dát pri výučbe programovania Internetu vecí". Pripravuje e-learningový kurz v prostredí LMS MOODLE s názvom Tvorba e-learningovej podpory pre učiteľov informatiky v oblasti programovania SMART CITY s BBC micro:bit. A čoskoro sa stretnete s jej nástrojom na diagnostiku učebných štýlov. Ak si popri tom všetkom ešte nájde čas na relax, tak schytí rubikovú kocku a snaží sa "zbiť" čas pod 30 sekúnd. :-)