Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné informácie

Informácie uvedené na tejto stránke sa týkajú vzdelávania učiteľov pre školský rok 2023/2024. 

Na stránke nájdete:

 
Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie je schválené ako inovačné pod evidenčným číslom 20/2022 – IV.

Názov programu vzdelávania: Program koordinátorov digitálnych kompetencií.

 

Obsah vzdelávania

Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a), zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozšíriť, prehĺbiť a udržať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa pri implementácii prvkov vzdelávania a aplikovaní inovatívnych vzdelávacích metód v oblasti používania informačno-komunikačných technológií a moderných digitálnych technológií (nástrojov, programov a aplikácií) vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii, alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca v oblasti získavania informácií a najnovších poznatkov z oblasti informačných technológii, ktoré je možné vyučovať a praktickým spôsobom využívať vo výchovno-vzdelávacom procese (online komunikačné a kolaboračné nástroje, programovanie a rozvoj algoritmického myslenia, digitálna bezpečnosť, využitie digitálnych hier vo vzdelávaní).

Absolvent vie:

 • efektívne využívať online komunikačné nástroje vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • preventívne predchádzať nežiadúcim vplyvom internetu a zvýšiť tak digitálnu bezpečnosť žiakov,
 • efektívne pracovať s nástrojmi, ktoré rozvíjajú algoritmické a matematické myslenie a systematicky tak rozvíjať poznávací proces každého žiaka,
 • aplikovať moderné informačné technológie ako prirodzenú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín.  

Vzdelávanie je realizované kombinovanou formou (30 hodín prezenčná a 20 hodín dištančná) + 10 hodín samoštúdia.

 
Pre koho je vzdelávanie určené

Cieľovou skupinou Programu koordinátorov digitálnych kompetencií je učiteľ v podkategórii podľa § 20 zákona 138/2019 Z. z.:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy.

 

Forma vzdelávania

Modul 1 | Úvod do problematiky a úvodné školenie

Forma: prezenčná

Realizácia: 21. - 24. august 2023, Fakulta informatiky a informačných technológií (Ilkovičova 2, 84216  Bratislava)

Obsah školenia: 

 • Predstavenie role koordinátora digitálnych kompetencií na škole, charakteristík a obsahu vzdelávacieho programu.
 • Predstavenie nástrojov na dištančné vyučovanie, online komunikáciu a kolaboráciu.
 • Úvod do zásad bezpečného správania sa v digitálnom a online priestore.
 • Úvod do inovatívnych nástrojov na budovanie digitálnych zručností (výučba programovania a rozvoj algoritmického myslenia).
 • Úvod do projektového vyučovania s využitím agilnej metódy projektového riadenia SCRUM.
 • Úvod do využitia digitálnych hier a nástrojov na podporu interaktivity vo výučbe.

Modul 2 | Budovanie informačno-komunikačných znalostí

Forma: kombinovaná 

Modul 2 je zameraný na štúdium a praktickú prácu s IT nástrojmi určenými na online komunikáciu a kolaboráciu, programovanie, digitálnu bezpečnosť a vyžitie digitálnych hier vo vzdelávaní. Súčasťou sú aj workshopy s odborníkmi z daných oblastí, ktoré sú určené na rozvíjanie praktických zručností práce s IT nástrojmi a konzultácie s odborníkmi a zdieľanie skúseností práce so žiakmi – Best practice.

Prezenčné časti budú realizované v 3 mestách v regiónoch (Bratislava, Žilina a Košice).

Modul 3: Praktická aplikácia získaných poznatkov do výučby

Forma: dištančná

Tento modul je zameraný na samostatnú prácu zapojených pedagógov. Ich úlohou bude realizácia a zdokumentovanie dvoch rôznych aktivít s prihliadnutím na aplikovanie nadobudnutých poznatkov so zameraním na:

 • Žiakov (konkrétne vyučovacie hodiny)
 • Ďalších pedagogických zamestnancov školy (informačné stretnutia, workshopy, konzultácie)
 
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 1. účasť najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 2. úspešná aplikácia získaných poznatkov do výučby priamo alebo prostredníctvom podpory kolegov v rámci školy, t.j. realizácia a zdokumentovanie požadovaných výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. úspešná záverečná práca,
 4. úspešný pohovor.

Inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania v súlade s § 56 ods. 2 č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po úspešnom záverečnom pohovore a prezentácii záverečnej práce získa učiteľ osvedčenie o ukončení vzdelávania.

V nutnom prípade je možné dodatočne vystaviť duplikát už udeleného osvedčenia. Údaje pre žiadosť a podmienky vystavenia duplikátu.

Požiadavka na záverečnú prezentáciu absolventov vzdelávacieho programu:

Spracovanie metodických materiálov k vyučovacej hodine s dôrazom na aplikáciu a implementáciu nadobudnutých poznatkov a zručností.

1. Popísanie prístupu k spracovaniu a využitiu metodických materiálov získaných z inovačného vzdelávania.   

2. Popísanie a zhodnotenie odučených školských hodín so žiakmi a/alebo zaškolenia ďalších kolegov na škole.

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblastí pokrytých vzdelávacím procesom. O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Prípadné výhrady členov skúšobnej komisie budú zaznamenané v tomto protokole.

 
Časový harmonogram pre školský rok 2023/2024

Modul 1

 • Úvodné školenie: 21. – 24. august 2023 (pondelok - štvrtok)
  Fakulta informatiky a informačných technológií (Ilkovičova 2, 84216  Bratislava)

Modul 2

 • 11. september 2023 - 15. apríl 2024
 • Regionálne prezenčné stretnutia:
  • Bratislava: utorok 7.11.2023
  • Žilina: štvrtok 9.11.2023
  • Košice: piatok 10.11.2023 a pondelok 13.11.2023

Modul 3

 • do 30. apríla 2024

Záverečná práca

 • do 10. mája 2024

Záverečné pohovory

 • medzi 27. májom a 6. júnom 2024 (BA, ZA, KE - presné termíny budú doplnené najneskôr mesiac pred ich konaním)