Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Digikoordinátori
 

Základné informácie

 Prihláška do programu 

 

Vzdelávanie je schválené ako inovačné pod evidenčným číslom 20/2022 – IV.

Názov programu vzdelávania: Program koordinátorov digitálnych kompetencií.

Cieľovou skupinou Programu koordinátorov digitálnych kompetencií je učiteľ v podkategórii podľa § 20 zákona 138/2019 Z. z.:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy.

Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a), zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozšíriť, prehĺbiť a udržať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa pri implementácii prvkov vzdelávania a aplikovaní inovatívnych vzdelávacích metód v oblasti používania informačno-komunikačných technológií a moderných digitálnych technológií (nástrojov, programov a aplikácií) vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii, alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca v oblasti získavania informácií a najnovších poznatkov poznatky z oblasti informačných technológii, ktoré je možné vyučovať a praktickým spôsobom využívať vo výchovno-vzdelávacom procesu (online komunikačné a kolaboračné nástroje, programovanie a rozvoj algoritmického nástroja, digitálna bezpečnosť, využitie digitálnych hier vo vzdelávaní).

Absolvent vie:

 • efektívne využívať online komunikačné nástroje vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • preventívne predchádzať nežiadúcim vplyvom internetu a zvýšiť tak digitálnu bezpečnosť žiakov.
 • efektívne pracovať s nástrojmi, ktoré rozvíjajú algoritmické a matematické myslenie a systematicky tak rozvíjať poznávací proces každého žiaka.
 • aplikovať moderné informačné technológie ako prirodzenú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín.  

Vzdelávanie je realizované kombinovanou formou (24 prezenčná a 26 dištančná).

 

Modul 1 | Úvod do problematiky a úvodné školenie

Forma: prezenčná

Realizácia: 22. - 25. august 2022, Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity, Ilkovičova 2 v Bratislave - mapka.

Obsah školenia: 

 • Predstavenie role koordinátora digitálnych kompetencií na škole, charakteristík a obsahu vzdelávacieho programu.
 • Predstavenie nástrojov na dištančné vyučovanie, online komunikáciu a kolaboráciu.
 • Úvod do zásad bezpečného správania sa v digitálnom a online priestore.
 • Úvod do inovatívnych nástrojov na budovanie digitálnych zručností (výučba programovania a rozvoj algoritmického myslenia).
 • Úvod do projektového vyučovania s využitím agilnej metódy projektového riadenia SCRUM.
 • Úvod do využitia digitálnych hier a nástrojov na podporu interaktivity vo výučbe.
Modul 2 | Budovanie informačno-komunikačných znalostí

Forma: kombinovaná 

Modul 2 je zameraný na štúdium a praktickú prácu s IT nástrojmi určenými na online komunikáciu a kolaboráciu, programovanie, digitálnu bezpečnosť a vyžitie digitálnych hier vo vzdelávaní. Súčasťou sú aj workshopy s odborníkmi z daných oblastí, ktoré sú určené na rozvíjanie praktických zručností práce s IT nástrojmi a konzultácie s odborníkmi a zdieľanie skúseností práce so žiakmi – Best practice.

Prezenčné časti budú realizované v približne 3 mestách v regiónoch (predbežne BA, BB/ZA, KE).

Modul 3: Praktická aplikácia získaných poznatkov do výučby

Forma: dištančná

Tento modul je zameraný na samostatnú prácu zapojených pedagógov. Ich úlohou bude realizácia a zdokumentovanie dvoch rôznych aktivít s prihliadnutím na aplikovanie nadobudnutých poznatkov so zameraním na:

 • Žiakov (konkrétne vyučovacie hodiny),
 • Ďalších pedagogických zamestnancov školy   (informačné stretnutia, workshopy, konzultácie).
 
Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 1. účasť najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 2. úspešná aplikácia získaných poznatkov do výučby priamo alebo prostredníctvom podpory kolegov v rámci školy, t.j. realizácia a zdokumentovanie požadovaných výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. úspešná záverečná práca,
 4. úspešný pohovor.

Inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania.

 

Požiadavka na záverečnú prezentáciu absolventov vzdelávacieho programu:

 • Spracovanie metodických materiálov k vyučovacej hodine s dôrazom na aplikáciu a implementáciu nadobudnutých poznatkov a zručností.

1. Popísanie prístupu k spracovaniu a využitiu metodických materiálov získaných z inovačného vzdelávania.   

2. Popísanie a zhodnotenie odučených školských hodín so žiakmi a/alebo zaškolenia ďalších kolegov na škole.

 

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblastí pokrytých vzdelávacím procesom.  O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Prípadné výhrady členov skúšobnej komisie budú zaznamenané v tomto protokole.