Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Záverečná práca a ukončenie

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa

 

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:
 1. účasť najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 2. úspešná aplikácia získaných poznatkov do výučby priamo alebo prostredníctvom podpory kolegov v rámci školy, t.j. realizácia a zdokumentovanie požadovaných výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. úspešná záverečná práca,
 4. úspešný pohovor.

Inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania v súlade s § 56 ods. 2 č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po úspešnom záverečnom pohovore a prezentácii záverečnej práce získa učiteľ osvedčenie o ukončení vzdelávania.

V nutnom prípade je možné dodatočne vystaviť duplikát už udeleného osvedčenia. Údaje pre žiadosť a podmienky vystavenia duplikátu.

Požiadavka na záverečnú prezentáciu:

Spracovanie metodických materiálov k vyučovacej hodine s dôrazom na aplikáciu a implementáciu nadobudnutých poznatkov a zručností.

1. Popísanie prístupu k spracovaniu a využitiu metodických materiálov získaných z inovačného vzdelávania.

2. Popísanie a zhodnotenie odučených školských hodín so žiakmi a/alebo zaškolenia ďalších kolegov na škole.

Úlohou účastníka vzdelávania je metodicky spracovať vyučovaciu hodinu, príp. kombináciu hodín alebo blokovú výučbu so zameraním na rozvoj digitálnych zručností žiakov, príp. kolegov. Dôraz sa kladie na praktickú implementáciu nadobudnutých poznatkov zo vzdelávania. 

Účastník sprostredkuje vlastnú skúsenosť a uvedie využitie postupov, aktivít, nadobudnutých zručností vo forme metodického postupu tak, aby bolo jasné praktické využitie jeho skúseností a prínos pre zvolenú cieľovú skupinu, vrátane uvedenia reálnych skúseností z realizácie. 

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblastí pokrytých vzdelávacím procesom.  

 

Štruktúra práce

Práca musí obsahovať nasledovné:

 1. Údaje o autorovi/účastníkovi
 2. Hlavný cieľ
 3. Špecifický cieľ
 4. Cieľová skupina
 5. Predmet/y
 6. Kľúčové pojmy
 7. Časový harmonogram – konkrétne časové rozpätie, počas ktorého je aktivitu potrebné realizovať, resp. koľko trvala
 8. Pomôcky – uviesť také pomôcky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu danej aktivity, napríklad kartičky, obrázky, schémy, pracovný list, ktorý bude musieť učiteľ rozdať žiakom a pod.
 9. Metodický postup – uviesť postup realizácie aktivity/hodiny pre učiteľa, zadanie pre žiaka a očakávaný výstup.
 10. Odporúčaná literatúra/zdroje (ak boli využité)
 11. Skúsenosti – napísať vlastné, reálne skúsenosti z realizácie danej aktivity/hodiny. Uviesť kritické miesta, prístupy, možnosti a ukážky z danej aktivity (ak boli urobené nejaké obrázky a pod.).

Záverečnú prácu je potrebné vypracovať a zaslať emailom na adresu digikoordinatori@jaslovensko.sk najneskôr do 10. mája 2024. Účastník sa musí na záverečný pohovor prihlásiť, formulár pre prihlásenie sa na záverečný pohovor, nájdete tu.

 

Forma, vzor, obsah záverečnej práce:
 • Účastník vzdelávania vypracuje svoj výstup podľa vyššie uvedených kritérií. 
 • Práca bude spracované v textovej podobe, v jednom word dokumente.
 • Maximálny počet strán v textovom dokumente nie je stanovený. 
 • Pri písaní je nutné použiť písmo Calibri, 1,5 riadkovanie a mať nastavené okraje na štýl Normal (2,5 cm z každej strany). Záverečná práca musí byť odovzdaná v požadovanej šablóne.
 • Účastník si k záverečnej prezentácii pripraví aj prezentáciu v PowerPointe. Je však potrebné zaslať vždy aj textovú verziu spracovaných aktivít podľa vyššie uvedených informácií.
 • Prezentácia bude obsahovať sumár informácií z jeho záverečnej práce, ktoré bude prezentovať počas záverečného pohovoru pred komisiou.
 • Prezentácia v PowerPointe môže mať max. 5 snímok (okrem úvodnej snímky s údajmi o autorovi). Čas na odprezentovanie je maximálne 10 minút.
 • Pri vypracovaní záverečnej práce odporúčame držať sa čo najviac manuálu.
 • Oba dokumenty je potrebné zaslať do 10. mája 2024 na emailovú adresu digikoordinatori@jaslovensko.sk. Ako predmet emailu treba uviesť PKDK- zaverecna praca.

Presný časový harmonogram bude zverejnený na týchto stránkach. 

Účastníci budú do jednotlivých miest zaradení automaticky, nebudú sa prihlasovať pre jednotlivé termíny konania záverečných pohovorov. Na záverečný pohovor sa prihlasujú iba so záverečnou prácou ako takou. Bez riadne vyplnenej prihlášky na záverečný pohovor ho nie je možné absolvovať.